VINCENTSKÁ RODINA

dkl

Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (Vincentky)

Sestry sa venujú starým, opusteným ľuďom, kňazom v kňazských domovoch, seminaristom, chorým v nemocnici, slobodným matkám, deťom na základných školách, veriacim vo farnostiach, bezdomovcom, väzňom, utečencom…

Cez Spoločnosť DKL Boh dal svetu dary, akými je: “zázračná medaila”, červený škapuliar a zelený škapuliar. Sú to prostriedky k uchovaniu, upevneniu a rozmnoženiu kresťanskej viery, nádeje a lásky a zároveň sú prejavom Božieho milosrdenstva voči hriešnikom.

Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul

Oravská 10, 949 01 Nitra

sekretariat@vincentky.sk

https://www.vincentky.sk/

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul (Lazaristi)

Misijná spoločnosť má nerehoľný charakter. Aby však vincentíni boli schopní stať sa všade svedkami Kristovej lásky a hlásať jeho radostnú zvesť, zaväzujú sa podľa evanjeliových rád sľubom čistoty, chudoby, poslušnosti a vytrvalosti v službe núdznym.

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava

vincentini@vincentini.sk

https://www.vincentini.sk/

cm
satmarky logo

Kongregácia Milosrdných sestier svätého Vincenta (Satmárky)

Sestry slúžia chorým v nemocniciach, v domovoch dôchodcov, vyučujú na školách, pomáhajú vo farnostiach najmä vyučovaním náboženstva. Všetko to sa deje v duchu radostnej zvesti pre ľudstvo, ktorú dal nebeský Otec svojmu Synovi, aby išiel hľadať to, čo bolo stratené.

Ku Kongregácii je pridružená “Rodina Nepoškvrnenej”, ktorú založila členka tejto Kongregácie – sr. Bernadeta Pánčiová v r. 1975. Bola schválená v r. 1991 pápežom Jánom Pavlom II.

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok

038 31 Vrícko 195

satmarky@satmarky.sk

https://satmarky.sk/

Rodina Nepoškvrnenej

038 31 Vrícko 190

rn@slovanet.sk 

https://rodinaneposkvrnenej.sk

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku (SVdP)

Spolok sv. Vincenta de Paul (SVdp) je občianské združenie laických dobrovoľníkov, ktoré založil v Paríži roku 1833 vysokoškolský študent, neskôr profesor Sorbony Frederik Ozanam.
Je to nezisková, neštátna organizácia laických dobrovoľníkov, pracujúcich bezplatne pri farnostiach v obciach, mestách, častiach mesta, v školách a v podnikoch. Toto katolícke združenie svoje charitatívne služby poskytuje neplatenými dobrovoľníkmi z prostriedkov, ktoré získava z darov šľachetných jednotlivcov, organizácii, sponzorov, a od sesterských Spolkov sv. Vincenta de Paul zo zahraničia.

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku

Sv. Michala 43, 934 01 Levice

magdalena.boledovicova@zoznam.sk

http://www.vincent.sk

ssv
aic

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku (NZSKL)

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku je občianským združením od roku 1994. Vzniklo zo skupín afilovaných sestier, ktoré pracovali na Slovensku počas totalitného režimu. Od roku 1994 je občianské združenie členom medzinárodnej organizácie A.I.C. – ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CHARITES so sídlom v Louvain – la – Belgique.

AIC  sa zasadzuje spoločne s núdznymi o prekonanie chudoby a biedy, verná posolstvu evanjelia a žiadosti sv. Vincenta de Paul. Vie, že všetky problémy chudoby úzko súvisia. Jej prianím je účinne pomáhať chudobným, vzdelávať spolupracovníkov a pestovať účelnú výmenu informácii.

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku

Oravská 10, 949 01 Nitra

anna.kovacova@justice.sk

http://www.aic-international.org/

Združenie mariánskej mládeže (ZMM)

Cieľom ZMM je vychovávať všetkých členov k životu z viery podľa vzoru Ježiša Krista.
ZMM tvoria spoločenstvá detí, mládeže, dospelých, ktoré pracujú vo svojej farnosti. Zapájajú sa aktívne do jej života, v spolupráci s miestnym kňazom. 

Združenie si žiadala Panna Mária pri zjavení sestre Kataríne Labouré 18. júla 1830, povedala, že si želá, aby boli zakladané spoločenstvá mládeže, ktoré budú rozširovať úctu k Nepoškvrnenému počatiu pomocou medaily.

Združenie mariánskej mládeže

Oravská 10, 949 01 Nitra

zmm@zmm.sk

https://zmm.sk

Združenie Zázračnej medaily (ZZM)

Medzi ciele združenia patrí podpora úcty k Panne Márii, Božej Matke, bez hriechu počatej, ktorá je vzorom pre putujúcu Cirkev, uvedomujúc si, že tento kult privádza k oslave a chvále jej Syna, Spasiteľa, a to prostredníctvom Zázračnej medaily a apoštolátu, ktorý sa vykonáva prostredníctvom „Podomových návštev“.

Združenie si taktiež kladie za cieľ preukázať náležitú úctu Panne Márii pre vlastné posvätenie a ako prostriedok apoštolátu. K tomuto nás vyzýva aj samotná Medaila, ktorú nám ponúka Nebeská Matka ako vzor a pomoc, a to tak prostredníctvom symbolov, ktoré prezentuje, ako aj prostredníctvom milostí, ktorými je obdarená.

Združenie Zázračnej medaily

Oravská 10, 949 01 Nitra

zzm.slovensko@gmail.com

https://www.zzm.sk/

Spoločnosť Máriiných sestier Zázračnej medaily (Máriine sestry, MS)

Mariánsky duch spoločnosti charakterizuje jej ústredné heslo: “Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova”. Matka Leopoldína prijala aj slová sv. Vincenta: ” Náš život by nebol Božou službou, ani skutočnou pomocou blížnemu, keby sme chceli rozdávať iba chlieb a lieky…” V tomto duchu sa Máriine sestry mnohorakým spôsobom usilujú slúžiť svojim blížnym v dnešnom svete. Ich základná charizma je však ošetrovanie chorých po domoch, podľa príkladu Máriinej návštevy u Alžbety, ako to neraz prízvukovala zakladateľka.

Spoločnosť Máriiných sestier zázračnej medaily

Na Skotňu 44, 013 01 Teplička nad Váhom

depaul

Depaul Slovensko

Depaul Slovensko, nezisková organizácia je súčasťou skupiny Depaul International ako aj jednou z vetiev vincentskej rodiny. Ponúka verejnoprospešné služby ľuďom, ktorí sa vplyvom nepriaznivej životnej situácii ocitli na ulici. Depaul v súčasnosti poskytuje 9 rôznych služieb, ktorými sa snaží odpovedať na unikátne problémy ľudí bez domova. Patrí medzi ne napríklad nízkoprahová Nocľaháreň sv. Vincenta, Útulok a ZOS sv. Lujzy de Marillac pre zdravotne znevýhodnených ľudí bez domova, Terénna práca bl. Rozálie Rendu, nízkoprahové Denné centrum sv. Alžbety alebo Integračný program bývania uplatňujúci princíp housing first. Víziou Depaulu je spoločnosť, v ktorej má každý človek bezpečné miesto, ktoré môže nazývať domovom. Jeho misiou je ponúknuť ohrozeným ľuďom a ľuďom bez domova príležitosť naplniť svoj potenciál a posunúť sa smerom k nezávislej a pozitívnej budúcnosti. Pretože ulica nie je domov.

Depaul Slovensko

Kapitulská 18, 814 14 Bratislava

info@depaul.sk

https://depaul.sk

MISEVI (Vincentskí laickí misionári)

MiSeVi je spoločenstvo veriacich ľudí s túžbou stať sa misionármi – laikmi, ktorí cítia pozvanie od Boha šíriť jeho lásku a evanjelium po celom svete. Nechcú byť len dobrovoľníkmi či spolupracovníkmi, ale berú toto svoje povolanie ako životný štýl.

Je to najmladšia vetva vincentskej rodiny, vznikla v roku 1999. Mladí sú po patričnej príprave posielaní na misie, žijú spolu s ďalšími laikmi v komunitách a pracujú na konkrétnych projektoch v úzkej spolupráci s Misijnou spoločnosťou a Dcérami kresťanskej lásky.

MiSeVi Slovakia

Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica

misevi.slovakia@gmail.com

https://www.misevi.sk/

misevi
Prejsť na začiatok
Verified by MonsterInsights